Os ydych chi'n cael problemau ar unrhyw gam, mae croeso i chi ein ffonio ni ar 01296 310400.

Eich gwybodaeth:

Mae angen cyfeiriad e-bost arnom i gydnabod ein bod wedi derbyn y wybodaeth yr ydych wedi'i chwblhau ar y ffurflen hon. Os nad oes gennych eich cyfeiriad e-bost eich hun, rhowch gyfeiriad e-bost lle rydych yn hapus i dderbyn cydnabyddiaeth. Os byddai'n well gennych beidio â derbyn cydnabyddiaeth, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol yn y rhan hon - dpfoi.noack@hmrc.gov.uk Nodwch: os yw'r rhan hon yn cael ei gadael yn wag ni fydd eich ffurflen yn cael ei derbyn.

(ticiwch os yw'n berthnasol yn unig)

Eich Awdurdod Lleol

Os ydych chi'n 'derbyn gofal' (mewn gofal), rhowch fanylion eich Awdurdod Lleol cyfrifol. Dyma'r awdurdod lleol a gymerodd gyfrifoldeb am y tro cyntaf am eich gofal pan ddaethoch i ofal, nid yr un rydych chi'n byw ynddo ar hyn o bryd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am hyn, ffoniwch ni ar 01296 310400. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi'r awdurdod lleol cywir.

Lle'r ydych chi'n byw

Teipiwch eich Cyfeiriad?

Eich cyfeiriad blaenorol

Gwybodaeth ychwanegol

PWYSIG: Rhowch y wybodaeth ganlynol yn y lle gwag isod:

  • Unrhyw gyfeiriadau a rhifau cyfeirio swyddfa Cyllid a Thollau EF.
  • Unrhyw fanylion eraill y credwch fyddai'n gymorth i ni olrhain a chael hyd i wybodaeth eich Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Rwy'n datgan mai fi yw'r person a enwir uchod a bod gennyf hawl i ofyn am wybodaeth bersonol o dan delerau Deddf Diogelu Data 2018.

Rwyf hefyd yn rhoi fy nghaniatâd i Gyllid a Thollau EF ddatgelu gwybodaeth a gedwir ar fy Nghronfa Ymddiriedolaeth Plant i The Share Foundation Ltd. (elusen gofrestredig 1108068, cyfeiriad: The Share Foundation, 1st Floor, Ardenham Court, Oxford Road, Aylesbury HP19 8HT) sy'n gweithredu ar fy rhan wrth wneud y cais hwn, gan gynnwys cadarnhad bod manylion darparwr y cyfrif wedi'u rhoi i mi.

Rwyf hefyd yn awdurdodi The Share Foundation i ddarparu fy ngwybodaeth gyswllt i ddarparwr fy nghyfrif a The Tracing Group yn ôl yr angen i gael hyd i leoliad fy nghyfrif, ac rwy'n awdurdodi darparwr fy nghyfrif i roi cadarnhad i The Share Foundation o'r dyddiad pan fyddaf wedi cymryd rheolaeth dros fy nghyfrif.

Angen Help?